การบริหารและจัดการโดเมนเนม ที่จดทะเบียนไว้กับ eNom

eNom เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (Registrar) ที่มีระบบบริหารและจัดการโดเมนเนมที่ดีมากๆ (เมื่อเทียบกับ OnlineNIC หรือ Directi) ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่านได้ง่ายๆ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ

เข้าไปที่ http://enom.siamwebhost.com หรือเข้าไปที่ http://www.registryrocket.com/default.asp?ec=09903FC6-0C56-4826-BAA5-0 จะพบกับหน้า Login ดังภาพ


กรณีที่ท่านต้องการจดโดเมนเนมใหม่ สามารถจดผ่านทางหน้านี้ได้เช่นกัน และเมื่อจดเสร็จแล้วท่านสามารถใช้งานได้ทันที! (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)

ทำการ Login โดยกรอกชื่อโดเมนเนม และ รหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ (ตอนสมัครใช้บริการ) จะพบกับหน้า Domain Settings ดังนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่าน การ Locked และ Unlock โดเมนเนม

ส่วนที่ 1 Edit General Settings - สำหรับแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่

 • Password: แก้ไขรหัสผ่านสำหรับเข้ามาจัดการโดเมนเนม
 • Retype Password: ยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง
 • Allow Transfer: อนุญาตให้สามารถโอนย้ายชื่อโดเมนเนมนี้ไปอยู่กับผู้ให้บริการรายอื่นได้หรือไม่ (Yes = Unlock, No = Locked)

  ท่านควรกำหนดเป็น No เพื่อป้องกันการถูก Hack ชื่อโดเมนเนมโดยผู้ไม่หวังดี ในกรณีที่ท่าต้องการโอนย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการรายอื่น ท่านสามารถเข้ามาทำการ Unlock ได้เองตลอดเวลา โดยคลิกที่ Yes


 • เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save


การแก้ไข DNS ของโดเมนเนม

ส่วนที่ 2 Edit DNS Information - สำหรับแก้ไขข้อมูล DNS ซึ่งมีวิธีการ Set 2 รูปแบบตามการใช้งาน ดังนี้

1 กรณีที่ท่านจดโดเมนเนมไว้ก่อนยังไม่มี Web Hosting หรือต้องการใช้บริการ URL Redirect และ Email Forwarding ให้ท่านเลือกเป็น Default ซึ่งค่า Default ของ eNom
      คือ dns1.name-services.com และ dns2.name-services.com

2 กรณีที่ท่านเช่าเว็บโฮสติ้งไว้แล้ว ให้เลือก Custom เพื่อกรอกชื่อ DNS ตามที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของท่านให้มา


การตั้งค่า URL Redirect และการตั้งชื่อ Sub Domain

ส่วนที่ 3 Edit Host Records - สำหรับกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการ URL Redirect ท่านสามารถกำหนด ค่าต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. ในช่อง Host Name: ท่านจะพบกับค่า Default อยู่ 3 ชื่อได้แก่ * @ และ www ซึ่งมีความหมายดังนี้
  • * หมายถึง ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของท่านได้ โดยการพิมพ์ ชื่ออะไรก็ได้ ตามด้วย .yourdomain.com เช่น me.yourdomain.com หรือจะพิมพ์ http://yourdomain.com โดยไม่มี www นำหน้าก็ได้
  • @ หมายถึง ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของท่านได้ โดยการพิมพ์ ชื่ออะไรก็ได้ ตามด้วย @yourdomain.com เช่น me@yourdomain.com
  • www หมายถึง ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของท่านได้ โดยการพิมพ์ ชื่อ www ตามด้วย .yourdomain.com เช่น www.yourdomain.com

  ท่านสามารถตั้งชื่อ Sub Domain ของท่านได้เองโดยไม่จำกัด โดยคลิกที่ปุ่ม Add New จากนั้นกรอกชื่อ Sub Domain ในช่อง Host Name เช่น sale เวลาเรียกใช้งานก็ให้พิมพ์ http://sale.yourdomain.com เป็นต้น

 2. ในช่อง Address คือที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ Redirect ไป ตามตัวอย่างจะชี้ไปที่ http://www.geocities.com/jakkrith


 3. ในช่อง Record Type เป็นการกำหนดรูปแบบของการ Redirect หากท่านต้องการให้ Browser แสดงชื่อโดเมนเนมของท่านในช่อง Address ตลอดเวลา ก็ให้เลือกเป็น URL Frame หากต้องการให้ Redirect ไปโดยตรงโดยไม่ต้องแสดงชื่อโดเมนเนมในช่อง Address ของ Browser ก็ให้เลือกเป็น Redirect


 4. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save

การตั้งค่า Email Forwarding

ส่วนที่ 4 Edit Email Settings - สำหรับกำหนดค่า Email Forwarding

ให้ท่านเลือก Email Service Options เป็น Email Forwarding จากนั้นกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • Username กรอกชื่ออีเมล์เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ เช่น webmaster หรือ admin เป็นต้น
 • Forward To กรอกที่อยู่อีเมล์ที่ท่านต้องการให้ส่งต่อไปให้ เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มาที่ webmaster@yourdomain.com
 • เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก Save หากต้องการเพิ่มชื่ออีเมล์ ให้คลิกที่ Add New

การแก้ไขข้อมูล Contact Information

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล ในส่วนของ Registrant, Administrative, Technical และ Billing Contact ได้โดยคลิกที่แทป Contact Information จะพบกับแบบฟอร์มดังนี้

ในส่วนของ Administrative Contact หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Contact ให้คลิกเลือก Default หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ เลือก Custom

ในส่วนของ Technical Contact หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Contact ให้คลิกเลือก Default หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ เลือก Custom

ในส่วนของ Billing Contact หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Contact ให้คลิกเลือก Default หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ เลือก Custom

ทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล อย่าลืมคลิกที่ปุ่ม Save ด้วยนะคะ


การต่ออายุโดเมนเนม (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)

สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิต (Visa/Master/Amex) ท่านสามารถต่ออายุโดเมนเนม (Online Real Time) ได้เอง โดยคลิกที่แทป Renew Domain จะพบกับแบบฟอร์มดังนี้

 • ในช่อง Qty คือจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุโดเมนเนม


 • ในช่อง Price ($US) คืออัตราค่าต่ออายุโดเมนเนม (แสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ $12.5 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)


 • ในช่อง Total ($US) คือยอดรวมของค่าต่ออายุโดเมนเนมที่ท่านต้องชำระ ( = Qty * Price)

จากนั้นให้ท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน ดังต่อไปนี้

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Purchase ระบบจะทำการตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของท่านพร้อมรายงานผลให้ทราบทันที
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร