วิธีการแก้ปัญหากรณีส่งอีเมล์ผ่าน Microsoft Outlook ไม่ได้ (เพิ่มเติม)ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x8004210A, 0x800CCC0B และ 0x8004210B เมื่อส่งและรับข้อความอีเมล์ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook

อาการ

หากคุณใช้บัญชีอีเมลแบบ Post Office Protocol 3 (POP3) เพื่อส่งและรับอีเมลใน Microsoft Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): 'The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).'

-หรือ-

Task 'machine.domain.xom - Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B) : 'Unknown Error 0x800CCC0B'


-หรือ-

Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): 'The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).'

-หรือ-

Task - Sending ' reported error (0x8004210B): The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).

-หรือ-

Task Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B): 'Unknown Error 0x800CCC0B'

-หรือ-

Task - Sending ' reported error (0x8004210B): The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเมล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการ Secure Sockets Layer security (SSL) และ/หรือ Secure Password Authentication (SPA)

การแก้ไข

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาของ Microsoft Outlook ต้องทำการ Update Service Pack ของโปรแกรม Microsoft Outlook โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://support.microsoft.com/kb/827349
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร