การตั้งค่า POP3 E-Mail ในโปรแกรม Microsoft Outlook

นอกเหนือจากการ รับ-ส่ง อีเมล์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Web Base Email) แล้ว ท่านยังสามารถดึงอีเมล์ไปเก็บไว้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการตั้งค่า POP3 ในโปรแกรม Microsoft Outlook ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาแล้วคลิกที่ "เครื่องมือ" บนเมนูบาร์ จากนั้นเลือก "บัญชีผู้ใช้อีเมล" ดังรูป

2. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้ คลิกเลือกที่ "เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ใหม่" จากนั้นคลิก Next

3. คลิกเลือก POP3 จากนั้นคลิก Next

4. กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชื่อของคุณ:กรอกชื่อ-นามสกุล ของท่าน
ที่อยู่อีเมล์:กรอกอีเมล์ของคุณ (ที่ได้ Add Account ไว้ใน MX-Controller แล้ว) เช่น webmaster@siamwebhost.com
ชื่อผู้ใช้:กรอก Username สำหรับดึงอีเมล์จาก Server (ให้ใช้อีเมล์เป็น Username) เช่น webmaster@siamwebhost.com
รหัสผ่าน:กรอก Password สำหรับดึงอีเมล์จาก Server (ใช้รหัสผ่านของอีเมล์แต่ละ Account)
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3):ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้คลิกที่ "ตั้งค่าเพิ่มเติม"

คลิกที่แท๊ป "เซิร์ฟเวอร์ขาออก"
คลิกเลือก ที่ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ต้องมีการรับรองความถูกต้อง
คลิกเลือก "เข้าสู่ระบบโดยใช้"
ชื่อผู้ใช้: กรอก Username สำหรับดึงอีเมล์จาก Server (ให้ใช้อีเมล์เป็น Username) เช่น webmaster@siamwebhost.com
รหัสผ่าน: กรอก Password สำหรับดึงอีเมล์จาก Server (ใช้รหัสผ่านของอีเมล์แต่ละ Account)
คลิกเลือก "จำรหัสผ่าน" จากนั้นคลิกปุ่ม OK

6. ขั้นตอนสุดท้าย คลิกที่ Finish เป็นอันเสร็จพิธี (สำหรับท่านที่ใช้ Microsoft Outlook เวอร์ชั่นอื่น ก็สามารถใช้แนวทางเดียวกันนี้ได้ค่ะ)
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร