วิธีการใช้งาน Web Mail (MailEnable Professional Version 2.x)

1. เริ่มใช้งาน Web Mail โดยเข้าไปที่ http://mail.yourdomainname.com

2. Login โดยกรอกชื่ออีเมล์ในช่อง Username: เช่น info@siamwebhost.com ตามด้วย Password ที่ตั้งไว้ตอน Add Email. สามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Theme) ของ Web Mail ได้โดยคลิกเลือกที่ช่อง Skin จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login ก็จะพบกับหน้า Web Mail ดังภาพ

3. สำหรับการเข้าใช้งาน Web Mail เป็นครั้งแรก จะต้องทำการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ Web Mail ก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม Options จะพบกับหน้าต่างใหม่ดังนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Login)

1. Current Password: กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน

2. New Password: กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

3. Confirm New Password: ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

4. คลิกที่ปุ่ม Update


การตั้งค่า POP3 เพื่อดึงอีเมล์จาก Server อื่น (POP Retrieval)

1. คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มข้อมูล POP3 จะพบแบบฟอร์มดังนี้

2. Mail Server: กรอกที่อยู่ของ Mail Server เช่น mail.gmail.com

3. Port: กรอกหมายเลข Port สำหรับ POP3 (ปกติจะใช้ Port 110)

4. Username: กรอกชื่อ Username เช่น your@gmail.com

5. Password: กรอกรหัสผ่าน

6. หากต้องการเก็บต้นฉบับอีเมล์ไว้บน Mail Server ต้นทาง ให้คลิกเลือกที่หน้าข้อความ Download new messages only...

7. คลิกปุ่ม Add


การตั้งค่าเพื่อส่งต่ออีเมล์ (MailBox Redirection)

1. คลิกเลือกหน้าข้อความ Redirection จากนั้นกรอกที่อยู่อีเมล์ ที่ต้องการให้ระบบส่งอีเมล์ต่อไปให้ เช่น jakkrith@gmail.com (กรอกได้เพียงอีเมล์เดียวเท่านั้น)

2. หากต้องการเก็บสำเนาอีเมล์ไว้บน Mail Server ให้คลิกเลือกที่หน้าข้อความ Keep a copy in mailbox ด้วย

3. คลิกปุ่ม Update


การตั้งค่าอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ (Auto Response)

1. คลิกเลือกหน้าข้อความ Auto Response Enable เพิ่มเปิดระบบ Auto Response

2. Subject: กรอกชื่อ Subject ที่จะส่งอีเมล์กลับไป เช่น Auto Reply from [your name] เป็นต้น

3. Message Contents: พิมพ์เนื้อหาของอีเมล์ ตามต้องการ

4. คลิกปุ่ม Update


การตั้งค่าพื้นฐานใน Web Mail (Settings)

1. Sender Details / Friendly Name: กรอกชื่อ (Email Alias) ที่ต้องการแสดงให้ผู้รับปลายทางเห็น (ในช่อง From) หากปล่อยว่างไว้จะแสดงเป็นที่อยู่อีเมล์แทน

2a. Regional / Character Set: เลือกรหัสภาษาที่ต้องการ แนะนำให้เลือกเป็น Thai

2b. Regional / Time Zone: เลือกเขตเวลาที่ต้องการ แนะนำให้เลือกเป็น (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata

3a. คลิกเลือกที่หน้า Auto Signature Enable เพื่อเปิดใช้งานลายเซ็นต์แนบท้ายอีเมล์อัตโนมัติ

3b. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใช้เป็นลายเซ็นต์อัตโนมัติในช่องว่างบรรทัดถัดมา

4. Message Settings: เลือกรูปแบบอีเมล์ที่จะส่งออกไป (Text = ส่งเป็นข้อความธรรมดา, Html = ส่งเป็นรูปแบบ Html)

5. คลิกปุ่ม Update


การจัดการ Folder ส่วนบุคคล (Manage Folder)

1. ที่เมนูด้านซ้ายมือของ Web Mail คลิกปุ่ม Manage Folder จะพบหน้าต่างใหม่ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Add เพิ่มทำการสร้าง Folder ใหม่ จะพบกับแบบฟอร์มดังนี้

3. ในช่อง Folder Name: กรอกชื่อ Folder ตามที่ต้องการ

4. ในช่อง Parent Folder: เลือกตำแหน่งว่าจะสร้าง Folder ใหม่ไว้ที่ไหน

5. คลิกปุ่ม Add จากนั้นคลิกปุ่ม Close Windows


การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts)

1. ที่เมนูด้านซ้ายมือของ Web Mail คลิกปุ่ม Contact

2. ที่เมนูด้านบนของ Web Mail คลิกปุ่ม Compose จะพบแบบฟอร์มดังนี้

3. กรอกรายละเอียดของผู้ติดต่อในแบบฟอร์มข้างต้น

4. คลิกปุ่ม Save

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร