การตั้งค่า Microsoft Outlook 2010 สำหรับผู้ใช้งาน Gmail/Google Apps

มีขั้นตอนและวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ค่ะ

ก่อนอื่นท่านจะต้อง Login เข้าสู่บัญชี Gmail ก่อน จากนั้นคลิก ตั้งค่า (ปุ่มรูปฟันเฟือง) คลิกเลือกที่แท็บ Forwarding and POP/IMAP (การส่งต่อ และ POP/IMAP) จากนั้นคลิก Enable IMAP
หากต้องการใช้งาน POP3 ให้ Enable POP3 แทน โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น !! จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Changeคลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 ที่เมนูด้านบนเลือก Tools --> Account Settings... ดังรูป

2. คลิกที่ปุ่ม New... ในแท็บ E-Mail

3. หน้า Auto Account Setup ให้คลิกเลือกที่ช่องหน้า Manual configure server settings or additional server types แล้วคลิก Next

4. หน้า Choose E-mail Service คลิกเลือก Internet E-Mail แล้วคลิก Next

5. หน้า Internet E-mail Settings กรอกรายละเอียด ต่างๆ ตรง Account Type ให้เลือก IMAP

Your Name:กรอกชื่อของท่าน เชน John Burirum
E-mail Address:กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น john@gmail.com
Account type:IMAP หรือ POP3
Incoming Mail Server:imap.gmail.com หรือ pop.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP):smtp.gmail.com
Username:john@gmail.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์

คลิกเลือก Remember password แล้วคลิกปุ่ม More Settings...

6. คลิกที่แท็บ Outgoing Server จากนั้นคลิกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication จากนั้นคลิกปุ่ม OK

7. คลิกที่แท็บ Advanced ตรวจสอบ Port Number เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

กำหนดค่า Incoming server (IMAP): 993 หรือ 143
กำหนดค่า Incoming server encrypted connection:SSL
กำหนดค่า Outgoing server (SMTP): 25 หรือ 465
กำหนดค่า Outgoing server encrypted connection:TLS

8. เมื่อพบหน้า Congratulations! ให้คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จพิธี


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร