Call Center: 02 1054 281 Submit Ticket

Flip Horizontal

HACKED By Mister Spy

Mister Spy HACKED by Mister Spy Hacked By Mister Spy Bot V3 HACKED Mister Spy…

  Read more

“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก

“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก ถ้าลูกค้าที่เดินเข้าร้านมาถามเราว่า “ผมสามารถสั่งสินค้าตัวนี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่ยังได้ราคาพิเศษแบบนี้ไหม และมีบริการส่งถึงบ้าน หรือให้ผมไปรับที่สาขาใกล้บ้านได้ไหม” คุณจะจัดลูกค้าคนนี้เอาไว้ในกลุ่มไหน และจะตอบคำถามของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรให้โดนใจจนนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของเราในที่สุด ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราเริ่มเห็นการปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะบรรดาร้านค้าปลีก…

  Read more

7 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท

7 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท จากก่อนหน้านี้ที่ภาคธุรกิจ หรือองค์กรขนาดใหญ่ อาจมองเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างคลางแคลงใจว่าจะมีศักยภาพสักเท่าไรในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก แต่จากเทรนด์ล่าสุดพบว่า ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจจะสนใจ IoT…

  Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2) ความเดิมตอนที่แล้ว เป็นเรื่องของการทำ Digital Transformation ที่มีทั้งมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญ รวมถึงตัวเลขผลวิจัยต่าง ๆ เป็นเทรนด์ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณากันแล้ว มาในตอนสอง เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า เราจะเริ่มทำ…

  Read more

Flip Vertical

HACKED By Mister Spy

Mister Spy HACKED by Mister Spy Hacked By Mister Spy Bot V3 HACKED Mister Spy…

  Read more

“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก

“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก ถ้าลูกค้าที่เดินเข้าร้านมาถามเราว่า “ผมสามารถสั่งสินค้าตัวนี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่ยังได้ราคาพิเศษแบบนี้ไหม และมีบริการส่งถึงบ้าน หรือให้ผมไปรับที่สาขาใกล้บ้านได้ไหม” คุณจะจัดลูกค้าคนนี้เอาไว้ในกลุ่มไหน และจะตอบคำถามของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรให้โดนใจจนนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของเราในที่สุด ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราเริ่มเห็นการปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะบรรดาร้านค้าปลีก…

  Read more

7 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท

7 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท จากก่อนหน้านี้ที่ภาคธุรกิจ หรือองค์กรขนาดใหญ่ อาจมองเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างคลางแคลงใจว่าจะมีศักยภาพสักเท่าไรในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก แต่จากเทรนด์ล่าสุดพบว่า ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจจะสนใจ IoT…

  Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2) ความเดิมตอนที่แล้ว เป็นเรื่องของการทำ Digital Transformation ที่มีทั้งมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญ รวมถึงตัวเลขผลวิจัยต่าง ๆ เป็นเทรนด์ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณากันแล้ว มาในตอนสอง เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า เราจะเริ่มทำ…

  Read more
FLIP CLIENTS INFO
Microsoft

Versions have evolved over years.

ebay

Versions have evolved over years.

Adobe

Versions have evolved over years.

IBM

Versions have evolved over years.

Google

Versions have evolved over years.

Yahoo

Versions have evolved over years.

Discovery

Versions have evolved over years.

envato

Versions have evolved over years.

Deloitte

Versions have evolved over years.

Audi

Versions have evolved over years.