• ชื่อลูกค้า
  • โดเมนเนมหรือ VPS IP address
  • เบอร์โทรศัพท์
  • Email Address ที่ลงทะเบียน